Yazdır

15 MAYISA KADAR YAPILAN ÜYELER ÜYE TESPİTİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMALIDIR.

Aktif .

 

Devlet Personel Başkanlığı'nın 12.05.2010 tarih ve 10274 sayılı görüşünde; "her yıl mayıs ayı içerisinde sendika üye sayılarının tespiti hususunda Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda Başkanlığımız 30.05.2008 tarihli ve 10444 sayılı yazısında ‘15 mayıs tarihi itibariyle maaşından üyelik aidat kesintisi yapılmayan kamu görevlilerinin yapılacak tespitte dikkate alınmaması gerektiği’ değerlendirmesine yer verilmiştir. Ancak Maliye Bakanlığının bahse konu yazıya esas çoğunluk oyu yönündeki görüşünün, Muhasebat Genel Müdürlüğünce mayıs ayının 15 inden önce kamu görevlileri sendikalarına üye olan ve maaş bordrolarının daha önce hazırlanması nedeniyle sendika üyelik aidatı kesintisi maaş bordrolarında görülemeyen personel için ek bordro düzenlenebileceği görüşü ile değiştiği anlaşıldığından mayıs ayına ilişkin bordroların hazırlanmasından sonra 15 mayıs tarihine kadar (15 Mayıs hariç) kamu görevlileri sendikalarına üye oldukları prosedüre uygun olarak tespit edilen kamu görevlilerinin üyeliklerinin sendika üye sayılarının hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir." denilmekte olup, aynı husus KİT'ler bakımından 13.05.2010 tarih ve 10332 sayılı görüşte tekrarlanmıştır. 
DPB Mütalaasındaki “ÜYE OLDUKLARI PROSEDÜRE UYGUN OLARAK TESPİT EDİLEN” ibaresi ile kastedilen, 4688 sayılı yasada düzenlenmiş olan üye olma prosedürüdür. 
Yasanın “Sendika Üyeliğinin Kazanılması” başlıklı 14. maddesi; “Sendikalara üye olmak serbesttir.
Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.
Üyelik, başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır...” hükmünü içermektedir. Bu maddenin açık hükmünden de anlaşılacağı üzere; sendikaya üyelik başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile gerçekleşmektedir.
Aynı maddenin 5. fıkrasında; “Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.” Denilmekte olup üyelik başvurusunun işverene gönderilmesi salt bir bildirimden ibarettir. 
Bu sebeple, üyeliğin kuruma bildirim tarihi bakımından değil, sadece sendikanın yetkili organlarınca üyeliğin kabulü bakımından 14 Mayıs tarihi esastır. Kuruma bildirimler yönünden ise sendikalara; 4688 sayılı yasanın açık hükmü gereği, 15 Mayıs mesai bitimine kadar süre tanınmalıdır. Bu sebeple, 4688 sayılı Yasa ile 13.05.2010/10332 sayılı DPB Görüşü birlikte değerlendirildiğinde; sendikaların mayıs ayının 15’ine kadar (15’i hariç) üyeliğe kabul ettikleri üyelerin, 15 Mayısta aidat kesintisi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yetkinin tespitinde esas alınmaları gerekmektedir.