Yazdır

TEDAŞ Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Dair

Aktif .

Değerli TEDAŞ çalışanları;

Bilindiği gibi TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereği bağlı şirketlerde Başmühendis, Şef vb., Genel Müdürlük’te Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Başmühendis, Şef vb. kadroların sınav süreçleri devam etmektedir.

Bu sınavların yapılması için sendikamız ESM tarafından kurum yetkilileri ile defalarca görüşülmüş ve gerekli süreç işletilmiştir. Bu görüşmelerde kurumca hep yönetmelik değişikliği gerekçe gösterilmiştir.

En son düzenleme 22 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik şubelerimiz ve işyeri temsilciliklerimizin talepleri doğrultusunda incelenmiş olup genel ilkelerimiz doğrultusunda dava açılmıştır. Sendikamız ESM bu tür davaları diğer kurumların yönetmeliklerine karşı açtığı gibi TEDAŞ Genel Müdürlüğünün daha önceki yönetmeliklerine karşı da açmıştır. Örgütlü olduğumuz kurumlarda uygulamalarda ortaya çıkacak eşitsizlik ve haksızlıklara karşı hukuksal ve fiili hak arama mücadelesi sendikamızın kuruluş amaçları arasında ilk sıralarda yer alır.

Dava dilekçemiz incelendiğinde (temsilcilik, şube yöneticilerimiz ve web sitemizden temin edilebilir) görülecektir ki; Resmi Gazetede yayınlanan son değişiklikte Şube Müdürü ve Müdür Yardımcılığı için öngörülen özel koşullar ortadan kaldırılmış, yalnızca “en az 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu olmak” şartı getirilmiştir.

Bunun anlamı ihtisas gerektiren tüm şube müdür ve müdür yardımcıları kadroları için tek koşulun yeterli olacağıdır. Açtığımız davanın en önemli dayanağı budur. Bu da haklı bir gerekçedir. Kaldı ki henüz devam eden davada Danıştay Savcısı haklılığımız doğrultusunda görüş bildirmiştir. Zira eski yönetmelikte bulunan Ek-2, Ek-3, Ek-4 koşulları yayınlanan değişiklikte tamamen yok sayılmıştır.

Ayrıca eski yönetmelikte yer alan sınavı “kazananlar üç ay içerisinde atanır” ifadesinin “atanabilir” şeklinde esnekleştirilmesi de dava gerekçelerimiz arasındadır.
21 Ocak 2009’da açılan dava süreci işlerken TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından bağlı şirketlerin sınavı gerçekleştirilmiş, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin sınav süreci sürerken de Danıştay kurumun savunmasını istemiştir.

Bu süreçte sendikamız ESM ve konfederasyonumuz KESK’in sınavları iptal ettirdiği, ertelettiği, çalışanların haklarını gasp ettiği gibi çeşitli spekülasyonlar ve karalama kampanyası başlatılmıştır. Tüm bağlı şirketler ve işyerleri aranarak sendikamıza dair bir linç ve istifa kampanyası yürütülmektedir.

Dava incelendiğinde tüm bu karalama ve suçlamaların yerinde ve doğru olmadığı görülecektir. Bu kampanyayı yürüten kimi sendikaları ve yöneticileri kınıyoruz. Olayları çarpıtarak doğru bilgi vermeyerek sendikamıza karşı yapılan bu kampanyayı bugüne kadar verdiğimiz doğru, haklı, meşru mücadelemize tanık olan siz çalışanların takdirlerine sunuyoruz.

Yayınlanan yönetmelikteki hatanın mahkemece de kabul görmesine rağmen, her defasında hak-hukuktan bahsedenlerin bu kez hukuku ve üstünlüğünü, verdiği kararlara saygıyı unutarak fırsatçı bir tavırla ve de duygu sömürüsü yaparak sendikamıza saldırmasını da siz çalışanların takdirine sunuyoruz.

Konu sendikamıza intikal ettiği anda kurumun Genel Müdür Yardımcılığı ve ilgili birimleriyle görüşme yapıp, istişarede bulunduk. Henüz yapılmayan sınavın iptal edilme olasılığını değerlendirdik.

Bağlı şirketlerde yapılan sınavların davadan etkilenmesi ve iptal edilmesi söz konusu değildir.

Genel Müdürlükte yapılacak sınavın ise uzun süre alacağı ve bu arada Danıştay’ın yönetmelikle ilgili davada yürütmeyi durdurma kararı vermesi halinde yapılacak sınavın iptal edilmesi ihtimalinin az da olsa var olduğu kanaatine vardık.

Yaptığımız görüşmelerde yönetmelik değişikliğindeki düzenleme yetkisini belirleyen 30/A maddesi gereği TEDAŞ Yönetim Kurulunun 03.12.2008 tarih ve 35-396 nolu “İlgili Alt Düzenleme Hakkında” konulu kararı ile önceki yönetmelikteki Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’deki düzenlemelerin yaptığı öğrenilmiştir. Böylelikle, dava konusu işlemden doğacak olumsuz durumun şimdilik giderilmiş olduğu kanaatine vardık.

Şimdiye kadar yürütmüş olduğumuz toplumsal mücadelemiz ve çalışanların zarar görmemesi, hakkını alması konusundaki duyarlılığımız, hassasiyetimiz gereği ve de sendikamıza yapılan talepler de göz önüne alınarak; haklı olduğumuz halde davadan feragat etme kararı aldık. Feragat dilekçemiz ilgili mahkemeye sunulmuştur.

Yıllardır özelleştirmeye karşı mücadele eden tek sendika olmamıza karşın özelleştirme süreci devam ettiği halde hassasiyetimiz ve duyarlılığımız bu hizmetin kamu eliyle yürütülmesine verilmesi gerekirken kimi kişi, sendikacı ve idarecilerin bunu göz ardı ederek bürokrasinin yapmış olduğu hatayı bize yüklemesi ve kurum çalışanlarını ayaklandırmaları anlaşılır değildir.

Ayrıca bu yönetmeliğin bu haliyle gelecekte sorunlu olacağı düşüncemizi yöneticilerle paylaştık ve de yeni bir değişiklik için, değişikliğin nasıl yapılacağına dair görüşlerimizi kuruma yazılı olarak bildirdik. Eğer bu talebimize dair bir değişiklik yapılmazsa ileride ortaya çıkacak hak kayıplarından sendikamızın değil, bu konuda fırtına kopan kişi ve yetkililerin sorumlu olacağının bilinmesini istiyoruz.

Bu açıklamanın tüm TEDAŞ camiasına dağıtılması konusunda gösterilecek hassasiyete teşekkür ediyor, tüm çalışanlara başarılar diliyoruz.


16 Ekim 2009
MERKEZ YÖNETİM KURULU