Yazdır

13 Ocak 2012 Cuma Günü 13:00’de Maliye Bakanlığı önünde Basın Açıklamasındayız!

Aktif .

Ek ödemelerle derinleşen ücret adaletsizliği, temel ücretler, eşit işe eşit ücret ödenmesi ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması talebiyle Konfederasyonumuz üyesi HABER-SEN (Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası, ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Emekçileri Sendikası) ve TARIM ORKAM SEN (Tarım, Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) ile BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) tarafından 13 OCAK 2012 tarihinde saat 13.00'de MALİYE BAKANLIĞI önünde ortak basın açıklaması yapılacaktır.

Ek Ödeme ve Ücret Adaletsizliği Giderilsin!

KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 2 sayılı cetveline tabi olarak çalışan personele 2008 yılından bu yana verilmekte olan ek ödeme uygulaması birçok adaletsizliği de içerisinde barındırmaktadır. Sınırlı sayıda çalışan en yüksek oran olan %82’den ek ödeme almakta iken çalışanların büyük çoğunluğu en düşük oran olan %42’den ek ödeme almaktadır. Ek ödeme uygulamasıyla her yıl bir grubun ek ödeme oranları yüksek belirlenmekte, geriye kalan unvan gurupları ise mağdur edilmektedir.

2011 yılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı ise KİT’lerde çalışan çok az sayıda çalışanı memnun etmiş olsa da, geriye kalan çalışanları huzursuz etmiştir. Bu da iş barışı ve huzurunu bozarak çalışanlar arasında ayrımcılığa sebep olmuştur.

Bu adaletsizliğin önlenmesi için bütün çalışanlara en üst orandan eşit oranda ek ödeme verilmesini istiyoruz.

Yine sözleşmeli personele verilen ücretlerle ilgili olarak her yıl çıkarılan (YPK) kararının sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretle ilgili unvanların yer aldığı ücret grupları, hizmetin özelliği ve çalışanların çalışma koşullarının farklılığı nedeniyle uygun olmayıp, bulundukları grup tavanlarından ücret almakta çalışanlar yıllardan beri zam alamamaktadır. Buda çalışanlar arasında ücret dengesizliği yaratmaktadır.

KİT’lerde 399 sayılı KHK ile çalışan 2. sayılı cetveldeki çalışanların ücretlerle ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi ve çalışma barışının sağlanması için sözleşmeli personelin ücret gruplarının kaldırılarak Sendikalarımızın görüşleri alınmak suretiyle temel ücretlerin belirlenmesi,

Bu uygun görülmediği taktirde su anda 5 olan sözleşme ücret grup sayısının 3’e indirilmesi, hiyerarşik yapı ve çalışma koşulları göz önüne alınarak ücret gruplarının kendi içerisinde temel ücretlerde değişiklik yapılması konusunda Sendikalarımızın görüşleri alınmak suretiyle Kurum Yönetim Kurulularına yetki verilmesini istiyoruz.

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile de KİT’lerde 1 sayılı cetvele tabi olarak çalışan Daire Başkanı ve üstü unvanlarda görev yapan personelin ücretlerinde küçümsenmeyecek artışlar yapılırken 1 sayılı cetvele tabi unvanlarda çalışan diğer ek ödemelerinde düşüş meydana gelmiştir. Yine KİT’lerde 1 sayılı cetvele tabi olarak çalışanların yılda 2 defa almakta oldukları ikramiyelerde kaldırılmıştır. Hükümet eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçireceği iddiasıyla yaptığı bu uygulamada üst düzey çalışanları refahta eşitlerken alt düzey çalışanları ise sefalette eşitleyerek yeni haksızlık ve adaletsizlikler yaratmıştır. Bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı ve kazanılmış haklar korunmalıdır.

Kamu çalışanlarının emeklilikte alacakları ücretler ile şu anda aldıkları ücret arasında uçurum bulunmaktadır. Emekliliğe hak kazanan çalışanlar emekli olduklarında ücretleri çok düşeceğinden emekli olmak istememektedirler. Bu nedenle kamu çalışanlarının aldıkları ek ödemelerin taban aylığına yansıtılarak emekli ücretlerinin artırılması sağlanmalıdır.

Yine kamu çalışanlarının 30 yıl hizmetten sonraki hizmetleri emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Bu haksız uygulamaya son verilerek 30 yılın üzerindeki hizmetlerinde emekli ikramiyesinin ödenmesinde dikkate alınması sağlanmalıdır.

Bütün bu taleplerimizin yerine getirilmesi adına sesimizi duyurmak için KİT’lerde sözleşmeli personel olarak çalışan kamu emekçilerinin örgütlü bulunduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) üye dört sendika olarak 13 OCAK 2012 tarihinde saat 13.00 de Maliye Bakanlığı önünde müşterek basın açıklaması yapacağız.

EK ÖDEME ADALETSİZLİĞİNE SON VERİLSİN!

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ÖDENSİN!

TEMEL ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENSİN!

HER TÜRLÜ EK ÖDEME EMEKLİLİĞE YANSITILSIN!

Enerji, Sanayi ve Maden Emekçileri Sendikası (ESM)

Tarım, Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM-SEN)

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN)

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS)

Bildiri için lütfen tıklayınız...