Yazdır

SENDİKAMIZ DSİ GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞME YAPTI

Aktif .

 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAŞANAN SORUNLAR VE TALEPLERİMİZ

 

1- DSİ Genel Müdürlüğü’nde uzun yıllardan sonra görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı planlanmıştır. Kimi bölgelerde başlatılan süreç tüm bölgeler ve Genel Müdürlük için de başlatılmalıdır.

Sınavın objektif koşullarda olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olmaması için KPSS ve ÖSYM dahil kimi sınavlarda yaşananlar dikkate alınarak sınav komisyonlarının oluşturulması, sınavların hazırlanması konularında azami dikkatin ve hassasiyetin gösterilmesi, tedviren çalışan hiçbir personelin bu komisyon kurul veya çalışmalarda yer almamasına özen gösterilmesi. Bu konularda olabildiğince şeffaf olunmalı ve sendikalar bilgilendirilmelidir.

Yine ilk sınavın 7 bölgede yapılması kimi soru işaretleri doğurmaktadır. Bu sınavın en kısa sürede diğer bölgeler ve Genel Müdürlük kadroları için duyurusunun yapılmasını,

Ayrıca sınav açılan bölgelerden personel, idari işler, strateji geliştirme şube müdürlüklerinin ilan edilmemiş olduğu görülmüş olup, eklenmesini talep ediyoruz.

 

 

2- 657 Sayılı Yasaya tabii personelin eş durumu, sağlık nedeni, vb. nedenlerle yer değiştirme talebi karşılanmamaktadır.

Anayasa’nın 41 inci maddesinde yer alan “Ailenin Korunması” ilkesi gözetilerek, yer değiştirme taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Zira bu hem anayasal bir zorunluluktur hem de sosyal açıdan aile bütünlüğünü sağlayacağı için iş verimini arttırıcı sonuçlar doğuracaktır.

3- Dış İlişkiler Müşavirliği’nde mütercim (yazılı çevirmen) olarak çalışan personele tercümanlık (sözlü çevirmen) yaptırılmak istenmiştir. Özellikle teknik, bilimsel ve politik önemli uluslar arası ilişkilerin olduğu durumlarda mütercimlerin tercüman olarak görev alması önemli hatalara neden olacaktır.

DSİ Genel Müdürlüğü bünyesine mütercim kadrosunun yanında tercüman kadrosuna da yer verilmesi, sorunu büyük ölçüde çözecektir.

4- Kurumumuz kreşine veliler tarafından ödenen ücretler diğer kamu kurumlarında ki kreşlerle kıyaslandığında iki katı fazla olduğu saptanmıştır. İlgili birimce yapılan görüşmelerimizde ücret fazlalığına sebep olarak kreş öğretmenlerinin ücretlerinin de velilerden alındığı söylenmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü bünyesine kreş öğretmeni kadrosu talep etmelidir.

5- Lojmanların dağıtımında tedviren atanan Şube Müdürleri ve Daire Başkanı yardımcılarına görev tahsisli lojman tahsis edilerek, görevleri süresince lojmanda oturma hakkı verilmektedir.

Lojman sıralama ve puanlamasının şeffaf ve kamu konutları yönetmeliğe göre yapılması ile tedviren şube müdürlüğü ile daire başkan yardımcısı lojman tahsislerinin iptal edilmesi.

Lojmanların belirlenen dağıtım oranlarının değiştirilmemesi, belirlenen oranlar ile değişiklik hareketleri web sitesinde tüm çalışanların bilgilerine sunulması,

Lojmanları alanlarla oturanların adrese dayalı tespitinin yapılması.

6- Personel servislerinin çalışması sırasında çalışanlar zaman zaman mağdur edilmekte servisler düzenli hizmet vermemektedir.

Firmaların sözleşmeye uyup uymadıkları daha sık denetlenmeli sendikalarımız bu konuda taraf olmalıdır.

7- Yemek kalitesinin gittikçe düşmesi zaman zaman sağlık sorunlarına da neden olmaktadır.

Yemekte kaliteye öncelik verilmeli sık sık denetimler yapılmalı ve kaliteli ürünlerin kullanılması sağlanmalıdır.

Yemek istihkaklarının Bölge Müdürlüklerinde erken tükendiğine dair şikayetler gelmektedir. İstihkakların personel sayılarına göre dağıtılmadığı gerekçe gösterilmektedir. Bu konunun araştırılması.

Yemek yiyen personelden abone adı altında alınan bedelin iptali ve alınanlara iade edilmesi.

8- Giyim yardımı nakdi olarak yapılmaya başlanmış, ancak giyim bedelleri günün koşullarına göre oldukça düşüktür. Giyim bedellerinin güncelleştirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması.

9- DSİ çalışanlarına eşit işe eşit ücret kapsamında ek (631 sayılı kararname) ödeme yapılmasına ilişkin çalışmaların yapılıp yapılmadığı konusunda sendikamıza bilgi verilmesi.

Daire Başkanlarına kadar yapılan uygulamanın en alt kademeye de uygulanması yada en yüksek devlet memurunun ek göstergesi uygulamasının Karayolları Genel Müdürlüğünde olduğu gibi %200’e çıkartılması.

10- Sağlık servisinde, personelin sağlık sorunlarına cevap verecek şekilde uzman doktor bulundurulması, gerekli tıbbı aletlerin alınması (röntgen cihazı gibi), laboratuar hizmetlerinin genişletilmesi ve diş sağlığı hizmetlerinin personelin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye getirilmesi.

11- DSİ’de üç ayda bir mühendislere ödenen arazi tazminatından 657/4-b’ye tabi sözleşmeli personel faydalanamamaktadır. Karayollarında 4/b statüsünde çalışanlara yapılmakta olan ödemenin DSİ çalışanlarına da yapılması.

12- DSİ Genel Müdürlüğü’nde çalışanlara ödenen mesai ücreti ETÜD ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI’nda diğer birimlerdeki uygulamadan farklı ödenmektedir. Bütün Daire Başkanlıklarında aynı olan uygulama bu daire başkanlığımızca da uygulanmalıdır.

13- DSİ Genel Müdürlüğü internet erişiminde uygulanan Web Filtresinin personelden gelecek geri bildirime göre esnetilmesi. (KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN sitesinde bile engelleme olabilmektedir.)

14- TEDAŞ’a bağlı işyerlerindeki enerji konusunda deneyimli çalışanlardan özelleştirmeler sonucu Devlet Personel Başkanlığı’nda havuza düşen çalışanların talep etmeleri durumunda DSİ’ye geçebilmesi için Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumlarla yazışmada bulunulması hem DSİ hem de çalışanların yararına olacaktır.

15- İlişikteki iki Danıştay kararlarından da anlaşılacağı üzere parmak izi ile mesai kontrolü yapılması, kamera ile işyerlerinin izlenmesi hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Bu konularda uygulama yapan birimlerin uygulamalardan vazgeçmesi için Genel Müdürlük makamı olarak davaları gerekçe yaparak genelge yayınlanması.

30.09.2010