Yazdır

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Sendikamız tarafından açılan dava neticesinde, 19.04.2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN 14 maddesinin 1 fıkrasında yer alan“(Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda başarı puanı esas alınır. Başarı puanı,)  şube müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için (yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanı listesi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde duyurulan boş kadro sayısı kadar yapılır ve Enstitü resmi internet ve intranet sitelerinde ilan edilir.)” ibresi ile bu düzenlemenin dayanağı olan KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİNİN “BAŞARI SIRALAMASI” başlıklı 12/B maddesinde yer alan “(Başan puanı) şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için (yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir)” ibaresinin yürümesi durdurulmuş olup, sözlü sınavın görevde yükselmede tek atama kriteri olamayacağına karar verilmiştir. Danıştay 5. Daire'nin 15.10.2014 tarih ve 2014/4863 E. sayılı kararı ektedir.

Karar için lütfen tıklayınız...