Yazdır

DSİ SU YAPILARI YÖNETMELİĞİNE İPTAL KARARI

Sendikamızın açtığı dava sonucunda daha önce yürütmesi durdurulan Devlet Su İşleri (DSİ) Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği (2009 tarihli) Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edilmiştir.

İptal gerekçesi “İdarelerin yasayla kendilerine verilen görev ve yetkileri devredebilmeleri için yasada buna ilişkin bir düzenleme yapılması gerektiğinden; uyuşmazlığa konu olayda yasal dayanağı olmadan, yönetmelikle, davalı idareye ait olan denetim yetkisinin gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklindedir.

Ayrıca bu davaya ilişkin savcılık görüşünde sendikamızın dava yetkisi olmadığı belirtilmişse de isabetli biçimde esastan inceleme yapılarak husumet itirazı yok sayılmıştır.

Bu karar sendikamızın işkoluna ilişkin olarak kamu yararı içeren işlemlere karşı dava açabileceğine dair olumlu bir örnektir.

Karar için lütfen tıklayınız…