Yazdır

SENDİKAL GÜVENCEYE EMSAL KARAR

TEİAŞ Genel Müdürlüğü İşyeri Temsilcimizin görev yerinin hizmet verimliliği bahanesiyle değiştirilmesi işlemine karşı açtığımız davada Danıştay 5. Daire 2014/4021 Esas ve 2015/8582 Karar sayılı kararıyla; “Görev yaptığı yerde sendika işyeri temsilcisi olan davacının 4688 sayılı kanunun 18. Maddesi hükmüne aykırı biçimde somut bir sebep gösterilmeksizin aynı görevle başka hizmet birimine atanması işleminde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetmiştir. Bu karar sendika yöneticilerimizin ve sendika işyeri temsilcilerimizin sendikal güvenceleri bakımından emsal teşkil etmektedir.

Karar için lütfen tıklayınız…