Yazdır

ESM MALİ İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmelik; ESM'nin Genel Merkez ve şubelerinin yasalara, tüzüklere ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılmasını, 4688 sayılı yasa ve tüzüğün mali hükümleri gereği, genel onay görmüş ilkeler doğrultusunda ESM'nin bir bütün olara merkez ve şubelerin mali işleyişin yönlendirilmesini amaçlar.

ESM MALİ İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde-1: Bu yönetmelik; ESM'nin Genel Merkez ve şubelerinin yasalara, tüzüklere ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılmasını, 4688 sayılı yasa ve tüzüğün mali hükümleri gereği, genel onay görmüş ilkeler doğrultusunda ESM'nin bir bütün olara merkez ve şubelerin mali işleyişin yönlendirilmesini amaçlar.

Kapsam
Madde-2: Bu yönetmenlik ESM’nin Genel Merkez ve Şubelerinde yürütülen bütçe, Gelir-Gider harcama, mal ve hizmet alım-satım ile ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde-3: Bu yönetmenlik; ESM'nin tüzüğü ile yasa ve yönetmeliklere dayanılarak düzenlenmiştir.

Yetki
Madde-4: Sendikalının gelirlerini toplama ve bunları harcama yetkisi Genel Merkeze aittir. Genel Merkez, Şubelere harcama yetkisi verir.

Madde-5: Sendikanın mali işlerini Genel Merkezde Genel Mali Sekreter, Şubelerde Şube Mali Sekreteri yürütür Muhasebeci, mali müşavir tutmaya Genel Merkez yetkilidir.

Madde-6: Genel Mali sekreter ve şube mali sekreterin görev ve yetkileri
ESM Tüzüğünde belirtilmiştir.
A)Bütçe

Madde-7
Gelirler: 4688 sayılı yasaya ve tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla sendikanın gelirleri şunlardır.
Üye aidatları
Üyelerden alınan bağış ve yardımlar
Dayanışma aidatı
Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler
Faiz ve kur farkı gelirleri
Üye Aidatları:
Üye aidatları üyelerin aylık gelirlerinin (damga vergisi matrahı üzerinden) % 0.6 (Binde altı) oranında iş yerindeki mutemet veya saymanlıklar tarafından kesilerek Genel Merkezin kamu bankalarında açtığı hesaplardan birine en geç 5 gün içersinde aktarılır.
Bağış ve Yardımlar:
Sendika Tüzüğü ile yasa hükümlerine ters düşmeden üyelerden bağış alınabilir. Bağış ve yardımlar ek bir kararla bütçede gösterilir. Genel merkezce harcama esaslarına göre harcanabileceği gibi şubelere de aktarılabilir.
Sosyal ve Kültürel Etkinliklerden elde edilen gelirler:
Genel merkez ve şubeler Sosyal ve Kültürel etkinliklerde yapılabilir. Bu etkinliklerde ticari amaç güdülmez. (Örgütsel dayanışma hedeflenir) gelirin tamamı en geç 1 hafta içerisinde Genel Merkez hesabına aktarılır.
Gerektiğinde MYK kararı ile şubeye avans verilebilir.
Yayın Gelirleri:
Çıkartılacak yayın, kitap dergi vb. etkinliklerden elde edilecek gelirler Genel Merkez hesabına aktarılır
Faiz Gelirleri:
Sendika gelirlerinin harcamalardan sonra kalan bölümünü vadeli hesaba yatırabilir. Fon alabilir, buradan elde ettiği gelirleri Genel Merkez hesabına eklenir.
B)Giderler

Madde-8
a) Şube avansı
b) Yolluk avansı
c) İş avansı
d) Ücret avansı
e) Konfederasyon aidatı
f) Grev dayanışma fonu
g) Eğitim fonu
a)Şube Avansı:
Şube adına Genel Merkez hesabına yatırılan üye aidatlarından %50'si şubelere avans olarak aktarılır. Yürütülen faaliyetlerin önceliği, önemi ve talep edilmesi halinde Şube ve Genel Merkez arasında bütçe olanakları gözetilerek avanslar artırılıp azaltılabilir. (Şube adına ödenen vergi ve sigorta şube payından düşülür.) Şubelerde İl Temsilciliklerine pay ayırır. Şubeler belgeledikleri harcamalarını aylık olarak genel merkeze bir sonraki ayın 10. gününe kadar gönderirler.
b)Yolluk avansı
Genel merkez ve şubelerin görevlendireceği MYK, ŞYK, Denetleme, Disiplin Kurulu Üyeleri, Temsilci yada görevlendirilen üyelere verilir. Yolluk miktarı MYK tarafından belirlenir. Yol harcamaları yatak ücreti hariç yolluk 1. derecedeki 3600 ek göstergeli devlet memuru günlük yolluk miktarını geçemez.
Toplantıya katılan katılımcıların iaşe bedelini toplantıyı düzenleyen şube veya Genel Merkez veriyorsa o güne gündelik yevmiye ödenmez.
Yol ücretleri mutat şehirlerarası ulaşım bedeli olarak ödenir. Zorunlu haller dışında 600 km’den yakın mesafelerde uçak kullanılmayacaktır. Uçak kullanıldığında ödenecek bedel mutat aracın ulaşım bedelinin %50’sinden fazla olamaz.
Örgütlenme faaliyetlerinde mutat (otobüs, minibüs, tren) taşıma araçları kullanımı esastır. Zorunlu durumlarda kullanılan araçların kaskolu olması, olamıyorsa kiralık araç kullanılması zorunludur. Bunun için de yönetim kurulu kararı gerekiyor.
Görev dönüşünde 1 hafta içinde belgelerin doldurarak mali sekretere teslim eder avansını kapatır.
Sendika yöneticileri şehir içi ulaşım giderini ancak sendikal faaliyet gösterdikleri günler için puantaj düzenlemek koşulu ile ödenir.
c)İş avansı
Genel merkez veya şube yönetim kurulu kararı ile mal ve hizmet alımı için yapılan ödemedir. Mal veya işin %50’sini geçemez. Mal ve hizmet alımından sonra alacaklının hesabından tahsil edilir.
Kullanılmamış iş avansı o ayın sonunda Genel Merkez hesabına aktarılır.
d)Ücret avansı
Merkez ve şubelerde çalışan personelin ücretinden; geri alınmak üzere maaşın veya ücretinin %50’sine kadarı avans olarak verilebilir. Verilen avansın tamamı ilk ödemede tahsil edilir.
e)Konfederasyon aidatı
KESK tüzüğüne göre belirlenen oran her ay KESK hesabına aktarılır.
f) Eğitim fonu (Fonlar: MYK kararı ile kullanılır.)
Sendika gelirinin %10’unu oluşturur. Sendikanın amaçlarına uygun eğitimler kurumsallaştırılarak sürekli hale getirilir.
a) Üye ve yöneticileri kapsayacak merkezi eğitimler,
b) Şube ve temsilciliklere yönelik eğitimler,
c) Eğitime yönelik kitap, broşür ve diğer basım yayıma yapılacak
harcamaların her biri için Eğitim fonunun 1/3'ünü geçmeyecek kadar kullanılır.

Madde-9
Hizmet avansları dışında sendika gelirleri amaçlar dışında kullanılamaz. Başka kişi ve kuruluşlara avans ve borç verilemez.

Madde-10
Sendika kasasında 5 günden fazla kalacaksa en çok 5 brüt asgari ücretten fazla nakit bulundurulamaz. Kasa avansı hiçbir şekilde sendika kasasının dışında tutulamaz.

Madde-11
a)Delegelerin, Genel kurul yemek ve konaklama yol ücretleri,
b)Başkanlar veya temsilcilikler kurulunun yemek konaklama ve yol ücretleri,
c)Sekreter ya toplantılarının yemek, konaklama ve yol ücretleri,
d)İl dışı görevlerde yönetici ve çalışanların yemek, konaklama ve yol ücretleri,
Toplantı veya kurul kararını Genel Merkez almışsa genel merkez tarafından, Şube almışsa Şube tarafından ödenir.

Madde-12
Personel Ücretleri ve Kiralardan doğan vergi ve sosyal güvenlik primlerinin ödemesi: Merkez ve şube, kendi bütçelerinden ödeme koşuluyla, gelir durumları ve gereksinimlerine uygun hizmet büroları kiralayabilirler. Yönetim bürosu olarak kiralanan yerler, lokal hizmeti veremez, ticari olarak kullanamaz. Bu kiralamadan doğan vergileri genel merkez ödeyerek şube payından düşer.
Yine şubeler bütçe olanakları yeterli ise genel merkezin yazılı izni ile zamanlı (parçalı-birden fazla sendika ortak mekanda) veya tam süre ile personel çalıştırabilirler. Şube payı ile ücreti karşılanabilen personel çalıştırılması esas olup, karşılanamıyorsa çalıştırılmamalıdır. Çalıştırılan personel ile yazılı hizmet akdi yapılarak, yasa gereğince işlemleri bulunulan yerdeki sosyal güvenlik kuruluşuna şube sıfatıyla başvuru yapılarak SSK prim tutarları Genel Merkez tarafından ilgili kurumlara zamanında ödenir. Şubeler adına ödenen SSK primleri de şube payından düşülür.
Sendikanın mali açıdan personel ücretlerini ödeyemeyecek duruma gelmesi durumunda ihtiyacı doğrultusunda kıdem tazminatını ödeyerek tasarrufa gidilebilir. Bunu yaparken en az etkilenen, hizmetine ihtiyacı en az olan personelden başlanır ve diğer sendikalar tarafından istihdam edilme koşulları aranır.
Çalışanların yıllık ücretli izin belgelerinin bir nüshası Genel Merkeze gönderilir.

Madde-13
Temsil ve Ağırlama: Bütçe olanakları ölçüsünde yurtiçinden ve yurtdışından genel merkez ve şubeleri ziyarete gelen konukların ve onlarla birlikte bulunması zorunlu olan sendika yöneticilerine, konukların rehber ve çevirmenlerin, yemek, konaklama vb. ihtiyaçları yönetim kurulu kararı ile karşılanır. Sendikayı temsilen katılınılan toplantılara ya da ziyaret edilen kişi ve kuruluşlara, anma ve kutlama programlarına gönderilen çiçek vb. giderleri için harcama sendika tarafından karşılanır.
Harcamalar yapılırken bütçe olanakları dikkate alınır.

Madde-14
Görevi İhmal Sonucu Ceza:
Yasa, Ana Yönetmelik ve Yönetmelik hükümlerinin zamanında yerine getirilmemesinden doğan cezalar ilgili organ üyesi ve yönetim kurulu üyelerince ödenir.
Bu durumun oluşmasında ilgili kişi Ya da kişilerin kast'ı var ise disiplin kuruluna sevk edilir.

Madde-15
Demirbaş Alımı, Kayıtların Tutulması ve Düşürülmesi
Genel Merkezce satın alınan veya bağış yoluyla sağlanan demirbaşlar ve şubelerdeki demirbaşların belgeleri genel mali sekretere teslim edilerek demirbaş eşya defterine kayıt edilir.
Şubelere demirbaşlar şube yönetim kurulu kararı ve genel merkez yönetim kurulu onayı ile alınır. Kullanılmayacak duruma gelen demirbaşlar, benzer yollar izlenerek kayıttan düşürülür.
MUHASEBE USULÜ, TUTULACAK DEFTERLER VE KULLANILACAK DİĞER BELGELER

Muhasebe Usulü
Madde-16
Sendikanın muhasebe usulü, Vergi Usul kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde belirtilen tek düzen hesap planına uygun bilanço esasıdır. Şubeler mali yönetmelik gereği gönderilen %50 avans payı ilgili şubenin avans hesabına borç yazılmak suretiyle aktifleştirilir. Şubeler, işletme defteri esasına göre muhasebe kayıtlarını tutar. Şubeler, örneği bu yönetmelikte belirtilen gelir gider cetvelini iki nüsha olarak tanzim ederek bir nüshasını ilgili ayı takip eden ayın 10. gününe kadar genel merkeze göndereceklerdir. Şubelerin giderleri, gelir-gider cetvelindeki gider kalemleri bazında şube gider hesabına borç kaydedilerek ilgili şubenin avansından düşülecektir. Şubelerin, gider belgeleri, genel merkeze aylık gelir-gider cetveli ile gönderilir.

Gider belgelerini harcadıkları ayı takip eden ayın 10. gününe kadar göndermeyen şubelere avans verilmesi MYK yetkisi dahilindedir.
Tutulacak Defterler:
Envanter Defteri
Demirbaş Defteri
Defter-i Kebir
Gerekli Görülen Öteki Defterler
Şubelerde İşletme Defteri tutulur.
Rapor Verme Yükümlülüğü:
Şubeler, her ay Genel Merkeze gelir-gider raporu vermekle yükümlüdürler.
Harcama belgelerine harcamayı yapan kişi adını soyadını ve harcamanın ne için yapıldığını yazar, imzalar mali sekretere teslim eder. Mali sekreterde onaylayarak mahsup fişine ekler.
Merkez Yönetim Kurulu, şubelerden aldığı raporlar, her şubenin gelir-gider ve ödenti akışı durumunu yayınlayarak ya da çoğaltıp dağıtarak üyelerin bilgilenmesini sağlar.
Her şube, uygun aralıklarla kendi gelir-gider durumunu üyelerine yazılı olarak açıklamakla yükümlüdür.
Yıl Sonu Hesaplarının Bağlanması:
Sendika Genel Merkez ve şube hesapları yıllık olarak bağlanır. Hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Gider tablosu hazırlıyarak hesap dönemini takip eden üç ay içerisinde Çalışma :Bakanlığına ve KESK'e gönderilir.

Madde-22
Bu yönetmeliği ESM Merkez Yönetim Kurulu yürütür.
Bu yönetmelik 07/04/2011 tarihli GTK kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun 07/07/2011 tarih ve 103 sayılı kararı ile aynı tarih itibari ile yürürlüğe girer.