Yazdır

SENDİKAMIZIN VERMİŞ OLDUĞU MÜCADELE SONUCUNDA DEVLETİN 20 MİLYON LİRASI’NIN (ESKİ 20 TRİLYON) BUHARLAŞMASI ENGELLENDİ

Aktif .

DSİ tarafından Samsun-Yeşilırmak üzerinde inşa edilmiş olan Kumköy Hidroelektrik Santrali 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanununa göre 28.09.2006 tarih ve 928-5 sayılı EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) kararıyla Yeşilırmak’ın su kullanım hakkını almış olan yatırımcı firma IC İçtaş Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ne yapılan bir protokolle devredilmiştir.

Santralin devir bedelinin hesaplanması esnasında yapılan yanlışlık sendikamızın ısrarlı takibi sonucu kısmen düzeltilmiştir. 2005 yılı birim fiyatlarıyla ilk olarak
39 281 592 YTL (eski para birimiyle yaklaşık 39.3 trilyon lira) belirlenen devir bedelinin yorum farkıyla 5 666 584,64 YTL’ye (eski para birimiyle yaklaşık 5.6 trilyon liraya) çekildiğini; sonrasında da sendikamızın konuya müdahalesiyle yeniden yapılan hesaplama sonucunda santral devir bedeli 25 144 766 YTL (Eski para birimiyle yaklaşık 25.1 trilyon lira) olarak belirlenmiştir.

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası olarak yürüttüğümüz bu mücadeledeki amacımız, öncelikle kamu kaynaklarının doğru kullanılması ve korunmasına katkı sağlamak, ayrıca bu ülkenin kalkınmasında çok önemli işlevleri olan kamu kurumlarının yıpratılmasının önüne geçebilmektir.

Sendikamızın vermiş olduğu istikrarlı yazışma ve takip sonucunda 19 479 181 YTL (eski para birimiyle yaklaşık 19.4 trilyon liranın) devletin kasasına girmesini sağlamış olduk. Talep edildiğinde konu ile ilgili tüm bilgi, belge ve yazışmaları paylaşabiliriz. Yaşananları kamuoyuyla paylaşmaktaki amacımız, bu konunun daha detaylı olarak araştırılmasının sağlanması ve Türkiye genelinde bu anlamda yapılan devirler söz konusu ise bu devir işlemlerinde de böylesine hesaplama farklılıklarının olup olmadığının ortaya çıkarılması konusunda tüm kesimlerin duyarlı olması, yetkili organların harekete geçmesi ve destek sağlamasıdır.

Kumköy HES (Hidroelektrik Santrali) Üretim Tesisinin söz konusu yatırımcı firmaya devredilmesi ve Hidroelektrik Santrali devir bedelinin belirlenmesiyle ilgili sendikamız tarafından yapılan yazışmalar ve ısrarlı takip aşağıda verilmiştir.

* Tesisin devir bedelinin belirlenmesinde yapılan iki hesaplama arasındaki 33 615 008 YTL’lik (eski para birimiyle yaklaşık 33,6 trilyon lira) fahiş fark sendikamızın dikkatini çekmiş ve bu konu 06.06.2007 Tarih ve 2007/055 sayılı resmi yazıyla DSİ 7.Bölge Müdürlüğüne sorulmuştur.
* DSİ 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Sendikamıza gönderilen 22.06.2007 Tarih ve 4429 Sayılı cevabi yazıda; DSİ 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ilk hesaplamada belirlenen 39 281 592 YTL’nin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla 4 676 840 YTL olarak tespit edildiğini ve daha sonra yapılan 2. hesaplamada ise tesis bedelinin 5 666 584,64 YTL olarak belirlendiği bildirilmiştir.
* Bu yazıdan yatırımcı firmanın DSİ’ye ödeyeceği devir bedeli hesabının 2 değişik şekilde hesaplanarak, hesaplar arasında çok büyük farkın olduğu, son hesaplamada belirlenen 5 666 584,64 YTL’lik tesis devir bedelinin, santralin inşası için DSİ tarafından harcanan bedelin çok altında olduğu görülmüş ve konu araştırılmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na Sendikamız tarafından 27.07.2007 Tarih ve 2007/06-275 Sayılı resmi yazı ile iletilmiştir.
* DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Sendikamıza göndermiş olduğu 15.07.2008 Tarih ve 405 Sayılı resmi yazı ile konunun incelenerek gereğinin yapıldığı bildirilmiştir. Ancak bu yazıda; soruşturmanın sonucunda santralin devri için ne kadar miktar bedel çıkartıldığı ve sorumlular hakkında ne işlem yapıldığı konusunda bilgi verilmemiştir.
* Bunun üzerine Sendikamız, Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen yanıtın bilgi isteme talebimizi karşılamadığını soruşturmanın ne şekilde sonuçlandığının tarafımıza bildirilmesini 19.09.2008 Tarih ve 2008/06-319 Sayılı yazısı ile tekrar talep etmiştir.
* DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sendikamıza gönderdiği 25.09.2008 Tarih ve 529 Sayılı 2. yazısında da; santral devir bedelinin Su Kullanım Anlaşması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddesinin değişik yorumlanmasından dolayı farklı hesaplandığını, Su Kullanım Anlaşması yapılan firma tarafından geri ödenecek bedelin yeniden hesaplandığını ancak inceleme raporunun çok yönlü konuları kapsamasından dolayı yazılarının ekinde gönderilmesinin uygun görülmediğini bildirmişlerdir.
* Sendikamız tekrar, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 17.12.2008 Tarih ve 2008/02-417 Sayılı yazı ile hesaplanan miktarı ve sorumlular hakkında yapılan işlemin tarafımıza bildirilmesini istemiştir.
* DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 26.12.2008 Tarih ve 732 Sayılı cevabi yazısında; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Hükümlerine göre istenilen bilgilerin verilmesinin mümkün olmadığını bildirmiştir.
* Bu kez Sendikamız T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Üst Kurulu Başkanlığına müracaat ederek DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından talebimizin karşılanmasını istemiştir.
* T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Üst Kurulu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının, hesaplanan bedelin ne kadar olduğunu ve yanlışlığı yapan sorumlular hakkında yapılan işlem konusunda Sendikaya bilgi vermesi gerektiği kararına vararak, almış olduğu bu kararı 24.03.2009 Tarih ve 55 Sayılı yazısı ekinde DSİ Genel Müdürlüğüne ve Sendikamıza bildirmiştir.
* Bu karar üzerine Sendikamız 01.04.2009 Tarih, 2009/02-159 Sayılı yazısı ile DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Üst Kurulunun kararı doğrultusunda istemiş olduğu bilgilerin verilmesini talep edilmiştir.
* DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Sendikamıza vermiş olduğu 02.04.2009 Tarih ve 667-192 Sayılı yazılı cevapta, Santralin devir bedeli olarak yeniden hesaplanan tutarın 5 144 766 YTL olduğunu, yatırımcı firmanın DSİ’ye 19 479 181 YTL daha ödemesi gerektiğini ve bu konudaki hukuki işlemlerin devam ettiğini, sorumlular hakkında ise cezai ve idari yönden herhangi bir işlem yapılmasına gerek görülmediğini bildirmiştir.

Bütün bu yaşananlar sonucunda gelinen noktada şu soruların cevabı aranmalıdır.
1-) DSİ Genel Müdürlüğü Kumköy HES tesisinin devir bedelinin hesaplanması esnasında yapılan iki hesaplama arasındaki fahiş farkın “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in 21.maddesindeki yorumdan kaynaklandığını ifade etmiştir. Eğer böylesine bir yorumlama farkından bu kadar büyük rakam farklılıkları söz konusu oluyorsa, Türkiye’de bu anlamda kaç HES tesisinin devri yapılmıştır? Ve yapılan bu devirlerde de böylesine yorum hataları olup olmadığı araştırılmış mıdır? Ayrıca; yapılan hesaplamalar arasındaki farklılıklar ifade edildiği gibi yorumlamadan kaynaklanıyorsa; ilk hesaplamada 39 281 592 YTL, ikinci hesaplamada  5 666 584 YTL ve teftiş kurulu tarafından yaptırılan son hesaplamada ise 25 144 766 YTL’lik yorum farklılıklarının mantıklı ve bilimsel açıklamasının yapılması gerekmektedir.

2-) Söz konusu tesislerin bedelinin hesaplanmasındaki bu fahiş farklılığın soruşturması için neden Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasının yazılı başvuru yapması beklenmiştir. Eğer bu durum ESM Sendikası tarafından fark edilip, soruşturma için başvuru yapılmamış olsaydı sadece yorum hatasıyla açıklanan 19 479 181 YTL’lik bu fark, halkımızın sırtına mı yüklenecekti?

3-) İlk hesaplamada 39 281 592 YTL, ikinci hesaplamada 5 666 584 YTL olarak hesaplanan tesis bedeli, soruşturma sonucunda 25 144 766 YTL olarak belirlenmesi için üç farklı yorum söz konusu olmuştur. Dolayısıyla, böylesine üç farklı yorum sonucunda ortaya çıkan üç farklı hesaplama ciddi şekilde kafa karışıklığına neden olmuştur. Bu konudaki incelemelerin ve hesaplamaların bağımsız bir kurul tarafından (Devlet Denetleme Kurulu gibi) yapılması daha doğru ve gerçekçi olacaktır.

4-) DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yazılan cevabi yazıda farkın yorumlanmadan kaynaklandığı belirtilerek konuyla ilgili olarak herhangi bir personel hakkında cezai ve idari yönden bir işlem yapılmadığı bildirilmiştir. İki hesaplama arasında çok büyük  fark söz konusuyken, bu hesaplamalarda sorumluluğu bulunanlar hakkında herhangi bir idari soruşturmaya gerek duyulmaması oldukça düşündürücüdür.

5-) Söz konusu soruşturmanın bizzat Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasının yapmış olduğu başvuru neticesinde başlatılmış olmasına rağmen, soruşturmanın sonuçları hakkında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sendikamıza ısrarla bilgi vermekten kaçınılmasının açıklaması gerekir.

6-) DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yazılan yazıda yatırımcı firmaya ilave olarak 19 479 181 YTL’lik ödeme yapmasının bildirildiği belirtilerek bu konudaki hukuki işlemlerin devam ettiği ifade edilmiştir. Bu ödemenin akibeti ve bu süreç sendikamızla ve kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

Sonuç olarak, Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasının gerek kamu kaynaklarının doğru kullanılması ve korunması konusundaki duyarlılığı, gerekse kurumsal sorumluluğu gereği yapmış olduğu başvuru sonucunda 19 479 181 YTL’lik (eski para birimiyle 19,4 trilyon lira) kamu kaynağı devletin kasasına ilave edilecektir. Yapılacak daha detaylı incelemeler sonucunda bu rakamın artabileceği düşünülmektedir. Asıl olan, Türkiye genelinde bu anlamda yapılan devir işlemlerinde de böylesine hesap farklılıklarının olup olmadığının ciddi bir biçimde araştırılmasıdır.

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, kamu kaynaklarının korunması konusunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da duyarlı ve kararlı olmaya devam edecektir. Bu konuda hassasiyet gösteren herkesi vermiş olduğumuz bu onur mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz.

Buradan tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile basınımızın duyarlı kesimlerini bu olayın ve benzeri olayları takip ederek kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla…

Kemal BULUT
Genel Başkan


NOT : Belirtilen rakamlar devrin yapıldığı yıl olan 2005 yılı rakamları olup, TEFE üzerinden bugünkü değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca o günkü tarihte para biriminin YTL olması nedeniyle rakamlar YTL olarak yazılmıştır.