Yazdır

9 Ekim 2009 tarihinde tta'daki sürgünlere yönelik ÖİB önünde basın açıklaması yapıldı

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA


Bilindiği gibi örgütlü olduğumuz Enerji, Sanayi ve Madencilik işkolumuzda yoğun özelleştirme yaşanmaktadır.

Sendikamız ESM’nin örgütlü olduğu işkolunun ürettiği hizmetler insanlar için önemli ve yaşamsal gereksinimleri karşılamaktadır.

Sendikamız ESM ekonomik ve özlük hakları aramanın yanında; kamusal hizmet ve üretimi savuna gelmiş olup, savunmaya da devam edecektir. Onun içindir ki; özelleştirmeye karşı hukuksal ve fiili mücadeleyi sürdürmekteyiz. İçerisinde yer aldığımız “Özelleştirme Karşıtı Platformu”nu daha geniş örgüt ve taraflarıyla bu mücadeleyi büyütmek için kurduk.

Özelleştirme süreci başlayan kurumlar idari olarak öncelikle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlanarak yönetsel olarak yetkisiz ya da idari açıdan bağlı ancak istediği gibi hareket eder konuma gelmektedirler.

Özelleştirmeye karşı verdiğimiz mücadele nedeniyle, özelleştirme programına alınan kurumların yöneticileri açık bir şekilde üyelerimize karşı baskı ve sürgün yoluna gitmektedirler. Üyelerimizi emekliliğe zorlamak için tayin ve geçici görevlendirme yoluyla zamanlı zamansız yaşam düzenlerini bozmaktadırlar. Hatta daha ileriye gidip kimi sendikalarla organik bir ilişki içine girip üyelerimizi sendika değiştirmeye zorlamaktadırlar.

Bu olumsuzluğu en net yaşadığımız kurum eski adıyla TEKEL, bugünkü adı ile tta (Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.) kurumudur.

Daha önce kuralsız ve objektif olmayan değerlendirmeyle yüzlerce ESM üyesi TEKEL’den İFP (istihdam fazlası personel) yoluyla farklı kurumlara gönderilmiştir. Dava açan tüm üyelerimiz mahkeme kararı ile kuruma geri dönmüşlerdir.

Bugün benzer bir durum tta’da gerçekleşmektedir. Sizlerin de bildiğiniz gibi sigara fabrikaları özelleştirildiği günden bugüne tta tütün almamaktadır. Elindeki mevcut stokları ya işleyip tüketmekte ya da merkezi yerlere toplama işlemi yapmaktadır. Bugün ambarlarında tek balya tütün olmayan işyerleri mevcuttur. İçi boşaltılmış, tütün alma işlemi yapmayan tta’nın akıbeti hakkında kimse bilgi sahibi olmadığı gibi yorum bile yapamamaktadır. Kısacası tta atıl bir kurum haline getirilmiştir.

Biz ESM olarak bu gidişe sürekli tepki gösterdik ve görüşlerimizi gerek kurumla gerekse basınla yazılı ve sözlü olarak defalarca paylaştık. Ancak biz sendika sorumluluğumuzu yerine getirirken kimi sendikalar sürece sadece seyirci kalmışlar ve üyelerimizi çeşitli vaatlerle kendi sendikalarına davet etmişlerdir. Diğer yandan da idareciler tasarruflarını hep ESM üyeleri ve yöneticilerinin aleyhine kullanmışlardır. Bu durum kimi idarecilerin diğer sendikalarla ortak hareket ettikleri kanaatimizi doğrulamaktadır.

Son olarak 25.08.2009 tarihinde İzmir Bölgesinden 17 olmak üzere toplam 25 tütün eksperi (tütün teknoloji mühendisi) üyemiz başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere çeşitli yerlere tayin edilmişlerdir. Tayin edildikleri birçok yerde tütün yoktur. Ayrıca bu birimlerin yakında kapatılıp havuza gönderilme kaygısı tüm çalışanlarda hakimdir.

Okulların yeni açıldığı şu günlerde, üyelerimiz ailelerinin yerleşik düzenlerinin bozulmasından ve alıştıkları iş ortamından ayrılmadan kaynaklı sosyal bir yıkım ile karşı karşıya oldukları gibi; yaklaşan kış nedeniyle de güç durumda kalmışlardır.

Yapılan atamaların iş gereği olmadığı ve cezalandırma mantığında yapılmış olduğu da aşikardır. Yaptığımız görüşmelerde bu kanaat herkesçe kabul edilmekte, ancak hiçbir makam kararı geri almamaktadır.

Buradan tta yöneticilerini ve buna karşı yaptırım uygulamayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkililerini uyarıyoruz. Yapılan uygulamalar doğru ve adil değildir. Birçok dava açılmasına neden olmaktasınız, hem yargıyı gereksiz yere meşgul ediyor hem de kamuyu zarara uğratıyorsunuz.

Bu hatadan vazgeçip tüm tayin edilen çalışanları kendi işyerlerine geri gönderilip, kurumun zararına uygulamalardan vazgeçip gerçek yöneticilik görevini yerine getirmenizi talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Kemal BULUT
Genel Başkan