Yazdır

KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelden II sayılı cetvele tabi yüksek öğrenimlilerin temel ücret belirlemesi

Aktif .

16/12/2008 tarihli ve 2008/06-414 sayılı yazımıza Devlet Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu’nun Özel Kalem Müdürü Yılmaz Ortakaya tarafından verilen cevapta;

"Sayın Bakanımıza hitaben yazmış olduğunuz 16.12.2008 tarihli dilekçeniz Devlet Personel Başkanlığı tarafından tetkik edilmiş olup cevabi yazısı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
" Denilmektedir.
 
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
Devlet Personel Başkanlığı


Sayı      :B.02.1.DPB.0.10.02.157/23513                        7/1/2009
Konu    :Ücret

DEVLET BAKANLIĞINA
(Sayın Murat BAŞESGİOĞLU)


İlgi    :16/12/2008 tarihli B.02.0.005/2431 sayılı yazı.

Makamlarınızın ilgi yazısı ekinde alınan, Enerji, Sanayi, Maden Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanlığının 16/12/2008 tarihli ve 2008/06-414 sayılı yazısı ve ekleri incelenmiştir.

Söz konusu yazıda, 26/9/2008 tarihli ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında 4 ve 5’inci grupta yer alan personelden yüksek öğrenim görmüş olanlara bir üst gruptan ücret ödenmesine ilişkin değişiklik yapılması konusunda bilgi talep edilmektedir.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde 2008 yılında ödenecek ücretlere ilişkin 26/9/2008 tarihli ve 2008/T-16 sayılı, Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki (Ek-1)’de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin gruplarına göre alabilecekleri tavan ve taban temel ücret tutarları belirlenmiştir. 29/12/2008 tarihli ve 2008/T-23 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile söz konusu Kararın (Ek-1)’inde yer alan Grup 3’ün sonuna “Veznedar”dan sonra gelmek üzere “Unvanları 4’üncü Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri”, Grup 4’un sonuna da “Tren Teşkil Memuru”ndan sonra gelmek üzere “Unvanları 5’inci Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri” ifadeleri 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiştir.

Yukarıdaki Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, söz konusu 4 ve 5’inci gruplarda unvanları yer alan sözleşmeli personelden yükseköğrenimli olanlara bir üst gruba ait temel ücretlerin ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.
Jale AYGÜL
Devlet Personel Başkanı