Yazdır

Ek Tazminatlar

Aktif .

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine aşağıdaki metin e-mail ve faks yoluyla gönderilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan I sayılı cetvel ile II sayılı cetvel arasında Temmuz 2008 yılında II sayılı cetvele tabi personele ek ödeme verilmesi ile ücret dengesi I sayılı cetvelin aleyhine bozulmuştur.

KİT Genel Müdürlükleri konu ile ilgili ücret dengesinin yeniden tesis etmesi için Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerine yazılar yazmışlardır.

Bu konu hakkında Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkililerinden oluşan komisyon KİT’lerin yetkilileri ile görüşmeler yaparak ücret hiyerarşisinin bozulduğu konusunda bilgi almışlardır.

KİT’lerde ücret dengesizliğinin giderilmesi için Devlet Personel Başkanlığı “399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hazırlamıştır.

Taslak şu şekildedir:

“MADDE 25/b- Teşebbüs ve bağlı ortakların üretim, satış, karlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (I) sayılı cetvele dahil kadrolara atamaların, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %200’ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Kanun taslağı Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Başbakanlığa gönderilmiştir. Başbakanlık Kanun Taslağını Bakanlar Kurulu imzasına açmıştır. Bakanlar Kurulunca imzalanan Kanun Taslağı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını Meclis Başkanlığına göndermiştir.

Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda KİT’lerde I sayılı cetvele tabi çalışan personeli ek tazminat oranının %100’den %200’e çıkartılan maddesi çıkartılmıştır.

KİT’lerde ücret hiyerarşisinin ve çalışma barışının sağlanması için Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olarak çıkartılan bu maddenin torba kanuna eklenmesi için gerekli çabanın gösterilmesini bilgilerinize arz ederiz.