Yazdır

EK ÖDEME BİLGİ NOTU (25 Mart 2011)

Aktif .

1) KİT’lerde II sayılı cetvele tabi çalışan personele 2011’de uygulanacak ekonomik ve sosyal haklarını kapsayan Yüksek Planlama Kurulu kararını oluşumuna bilgi sunulması için; Sendikamız ESM’nin katıldığı 17 Şubat 2011 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA’nın başkanlığında KESK’e, Memur-Sen’e ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı ilgili sendikalarla bir toplantı yapılmıştı.

O toplantıya sunmuş olduğumuz görüşleri web sayfamızda ek ödeme bilgi notu olarak 22.02.2011 tarihinde yayınlamıştık. O toplantıda sendikamızca toplantı sonuç tutanağı düzenlenmesini istemiş, fakat bürokratlarca ret edilmişti. Gerekçe olarak da, “Bizler sadece sizlerin düşüncelerini öğrenmek istiyoruz, nihai kararı bizler vereceğiz. Sizlere taahhütte bulunamayız” demişlerdi. Bizim görüşümüz olan toplantı sonuç tutanağı diğer sendikalardan destek bulmamıştı.

Şimdi o sendikaların web sayfalarında yayınlanacak YPK kararı ile ilgili bilgiler var. Ama YPK kararının ne zaman yayınlanacağına ait bilgi yok.

Yayınlanacak olan YPK kararının içeriğine yönelik sendikaların görüşü alındı, karar bürokratların olduğundan yazılanlar duyum ya da temennidir.

İçeriğine müdahale edilemeyen kararın bugün veya yarın yayınlanmasından bir çıkarım elde etmenin de anlamı yoktur.

Yayınlanacak YPK kararında çok büyük ekonomik ve sosyal hak varmış gibi çalışanlar beklentiye sokulmaktadır. Ocak 2011’de yayınlanması gereken YPK kararı en kısa zamanda yayınlanması gerekiyor. Yapılan görüşmelerde böyle ifade edilmesine seçimlerde göz önüne alındığında erken yayınlanması beklentisine rağmen ne zaman yayınlanacağı belli değildir.

2) Bilindiği gibi II sayılı cetvele tabi çalışanların kıdem ücreti;

399 KHK/Madde 28 – Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasında olanlara% 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara% 5'i oranında kıdem ücreti verilir.

Bazı KİT’lerde hizmet süresi toplamı 5 yılını dolduran altıncı yıldan gün alana uygulanıyor. Bazı KİT’lerde ise altı yılını dolduran yedinci yıldan gün alanlara kıdem ücreti ödeniyor. Uygulama 5’inci yılını doldurmuş, altıncı yıldan gün almış olması gerekiyor.

Eğer çalıştığımız KİT altı yılını doldurmuş yedinci yıldan gün almış olan çalışanlara kıdem aylığı uyguluyor ise çalışanın bir yıl kıdem aylığı kaybı oluyor. Sorun yanlıca kimi kurumlarda yorum farkından oluşan bir yıl boyunca yapılan eksik ödemedir.

Çalışanlar kurumlarda bu maddenin nasıl uygulandığını öğrenir ve uygulama yanlış ise düzeltilmesi için dilekçe vermelidir. Basında Türk Kamu-Sen adına yapılan yayınlar yeni bir kazanım gibi sunuluyor. Diğer hizmet yılları için de aynı hesaplama yöntemi uygulanır.

Bu uygulama 399 sayılı KHK yürürlüğe girdiği 22.01.1990 tarihinden bu tarafa 28. madde yazıldığı gibi uygulanıyor.

3) 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda;

MADDE 121- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dâhil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 200’ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”

Devlet Personel Başkanlığı görüşünü Maliye Bakanlığına bildirmiştir. Muhtemelen Mart ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığı konu ile ilgili kararını yayınlar.

Çalışanların bilgisine sunar, başarılar dileriz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU