Yazdır

EK ÖDEMEYE İLİŞKİN BAŞBAKANLIĞA DİLEKÇELER GÖNDERİLECEKTİR

Aktif .

KİT’lerde çalışan 399 sayılı KHK’ye bağlı I sayılı ve II sayılı cetvele tabi çalışanların ek ödemeleri ile ilgili dilekçe üye olan ve olmayanlara imzalatıp Başbakanlığa fakslanarak, fakslanan metinlerin toplanarak Genel Merkeze 23 Kasım 2008 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilen dilekçelerin Başbakanlığa teslimi ile program örgüte ayrıca bildirilecektir.

BAŞBAKANLIK FAKS NUMARASI: 0.312.417 04 76

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

BAŞBAKANLIK
ANKARA

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. maddesinde 24.07.2008 tarih ve 5793 sayılı Kanun’un 46. maddesinin 4. fıkrası ile yapılan değişiklikle, anılan maddenin birinci fıkrasında sayılan kamu idarelerinde çalışan personele “2660” gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ek ödeme yerine, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabileceği öngörülmüş ve bu konuda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personel için, 16.08.2008 tarih ve 26969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar) 15 Ağustos 2008 tarihinden geçerli uygulamaya konmuştur.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personele ise, 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile ek ödeme verilmiştir. Ancak, YPK kararı ile sadece sınırlı sayıdaki personele ek ödeme yapılmış, başta idari personel olmak üzere pek çok çalışan ek ödemeden yararlanamamıştır. Kaldı ki; ek ödeme verilen personele de Bakanlar Kurulu kararında düzenlenen oranlarda değil, daha düşük miktarlarda ek ödeme yapılmıştır.

Bunun yanı sıra; 1999 yılından bu yana, temel ücretlerin tespitinde eğitim kriteri esas alınıp; 3. ve 4. grupta yer alan personelden yüksek öğrenim görmüş olanlara, bir üst gruptan ücret ödenmekteyken; 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 9 yıldır uygulana gelmekte olan bu hakkaniyetli uygulamaya son verilmiştir. Bunun sonucunda Yüksek Öğrenimlilerin maaşlarında 150-200 YTL tutarında düşüş olmuştur. YPK kararı 1 Ocak 2008’den geçerli olduğu için çalışanlardan 1.500-2.000 YTL tahsil edilmesi durumu doğacaktır.

Gerek ek ödemedeki bu adaletsiz uygulama, gerekse Yüksek Öğrenimlilerin temel ücretlerinin düşmesi, çalışma barışını ve ücret hiyerarşisini bir anda bozmuştur. Bu olumsuz uygulamanın ortadan kaldırılması için, 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı iptal edilerek, yeni bir YPK kararı ile;

1.    16.08.2008 tarih ve 26969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ek ödeme oranlarının, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personele de aynı oranlarda yansıtılması;

2.    Yüksek Öğrenimlilerin bir üst gruptan ücret alması uygulamasının devam etmesi;

3.    Mevcut Uygulama KİT’lerde ücret dengesini bozmuştur.

4.    Ücret hiyerarşisinin yeniden sağlanması için, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetveline tabi personelin ek ödeme oranının Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenmesi ve ek ödeme oranının, % 100’ün üzerinde belirlenmesini saygılarımla arz ederim. …….11.2008

ADRES:                                    ADI-SOYADI

DİLEKÇENİN WORD HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.