Yazdır

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN (SADECE) “SÖZLÜ SINAVA DAYALI ATAMA”NIN ve GÖREVDE YÜKSELME İÇİN ALT GÖREVDE GEÇECEK ÇALIŞMANIN TEŞEKKÜLDE GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNU KALDIRAN DÜZENLEMENİN YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR

Sendikamız tarafından açılan dava neticesinde, Danıştay 5. Daire’nin 12.11.2014 tarih ve 2014/4257 E. Sayılı kararı ile; 

1- 15.03.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN “BAŞARI SIRALAMASI” başlıklı 12/B maddesinde yer alan “(Başarı puanı) şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için (yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir)” ibaresinin;

2- 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN;

15. Maddesi ile 20.12.2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 19. Maddesinde yapılan değişikliğin “birim müdürü kadrosuna ve başmühendis pozisyonuna atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için” ibaresinin (“Birim müdürü” kadrosu ve “başmühendis” pozisyonu için sözlü sınav tek atama kriteri olarak belirlenmiştir.)  

4. Maddesinin b, ç, d, f, g, ğ, h bentleri ile 20.12.2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin  8 inci maddesinin birinci fıkrasının 

- (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde,

- (ç) ve (d) bentlerinin (3) numaralı alt bentlerinde,

- (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde,

- (g), (ğ) ve (h) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde,

- (ı) bendinin (3) numaralı alt bendinde,

- (i) bendinin (2) numaralı alt bendinde,

- (j) bendinin (2) numaralı alt bendinde yapılan değişikliklerin (Bu değişikliklerle “Başuzman, Birim Müdür Yardımcısı, Sivil Savunma Uzmanı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Uzman, Şef, Çözümleyici Ve Sistem Programcısı, Uzman Yardımcısı, Şef Yardımcısı” kadrolarına atanabilmek için alt görevlerdeki hizmetin “TEŞEKKÜLDE” geçirilmiş olma şartı kaldırılmıştır);

4. Maddesinin c bendi ile 20.12.2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin  8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişikliğin (Bu değişiklikle “Hukuk Müşaviri” kadrosuna atanabilmek için “Teşekkülde avukat olarak görev yapmış olmak” şartı kaldırılmıştır);

4. Maddesinin e bendi ile 20.12.2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin  8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişikliğin (Bu değişiklikle “Başmühendis” pozisyonuna atanabilmek için alt görevlerdeki hizmetin “TEŞEKKÜLDE” geçirilmiş olma şartı kaldırılmış ve sözlü sınav getirilmiştir);

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir. 

YANİ BU KARAR İLE;

“ŞUBE MÜDÜRÜ, MÜDÜR VE BUNLARLA AYNI DÜZEYDEKİ DİĞER KADROLARA” ATANMADA SÖZLÜ SINAVIN TEK BAŞARI KRİTERİ OLAMAYACAĞINA (YAZILI SINAVLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE ve

GÖREVDE YÜKSELMEDE ESAS ALINACAK “ALT GÖREVDE ÇALIŞMA ZORUNLUĞUNUN” ETİ MADEN İŞLETMELERİ BÜNYESİNDE GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNE 

HÜKMEDİLMİŞTİR.

Karar için lütfen tıklayınız…