Yazdır

ESM DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı, ESM Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, kapsam, yetki ve görevleri ile soruşturma usulleri, disiplin cezalarını, bu cezalara itirazı ve yargı yoluna başvurulmasını düzenlemektir.  

ESM DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ


AMAÇ:
MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, ESM Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, kapsam, yetki ve görevleri ile soruşturma usulleri, disiplin cezalarını, bu cezalara itirazı ve yargı yoluna başvurulmasını düzenlemektir.

KAPSAM:
MADDE 2: Bu yönetmeliğin düzenlediği disiplin kurulları ve kapsadığı örgütlülük alanı şunlardır.

ESM Şube Disiplin Kurulu: Şube üyeleri ile ilgili başvurular görüşülür. ŞTK'nın Disiplin Kuruluna sevk ettiği şube organlarının disiplin soruşturmasını yapar,

ESM Merkez Disiplin Kurulu: Şube Disiplin Kurulu kararlarına itirazları karara bağlar. GTK'nın Disiplin Kuruluna sevk ettiği sendika organlarının disiplin soruşturmasını yapar,

DAYANAK:
MADDE 3: Bu yönetmelik ESM tüzüğüne, sendikal birikimlere dayanılarak hazırlanmıştır.


DİSİPLİN KURULLARININ KURULUŞU
MADDE 4: Disiplin Kurulları, tabi oldukları genel kurul tarafından, gizli oy – açık sayımla seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.


DİSİPLİN KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ
MADDE 5: Disiplin Kurulları, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra 7 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, üyeleri arasından bir başkan, bir yazman seçerler.


DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 6: Sendikanın amaç ve ilkelerine, genel kurul ve yetkili organ kararlarına aykırı hareket edenler ile üyelik ve yöneticilikle bağdaşmayan fiilleri işlediği öne sürülen, kendisine iletilen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, iddia kanıtlanırsa ilgiliye bu yönetmelikte belirtilen cezalardan yetkisine giren ve uygun olanı verir.

Yönetim ve Denetleme Kurullarını bilgilendirir.

Gerekli yazışmaları yapar.

Gerektiğinde genel kurula rapor verir.


DİSİPLİN KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI
MADDE 7: Disiplin Kurulları başkanın çağrısı üzerine asil üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kendisine iletilen üye ve yöneticilerin durumunu görüşmek üzere en geç 15 gün içinde toplanır. Başkanın ya da 2 üyenin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir.


DİSİPLİN KURULLARINI TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 8: Disiplin Kurullarının toplanma ve karar alma yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. En az dört üyenin aynı doğrultudaki oyu ile de karar alır.

YÖNETİCİ VE ÜYELERİN DİSİPLİN İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
MADDE 9: Sendika yöneticileri ve üyeleri disiplin kurulunun soruşturmalarını kolaylaştırmak ve belgelerin değerlenmesine yardımcı olmakla yükümlüdür. Disiplin Kurullarının soruşturmalar ve toplantılar ile ilgili harcamaları sendika bütçesinden karşılanır. Harcırahları genel kurul kararında yöneticiler için belirtilen harcırahlar gibi ödenir.

DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURMA
MADDE 10: Başvuru yönetim kurulları vasıtası ile disiplin kurullarına yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulları bu talebi Disiplin Kurullarına iletmekle yükümlüdürler. Şikayet edilen veya eden kişi disiplin kurulunda görevli ise disiplin kurulu toplantılarını bu üye olmaksızın yapar. Şikayet başvurularını disiplin kurulunun soruşturmasını kolaylaştıracak bilgi ve belgelerden sağlanabilinenler de eklenir.


BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER
MADDE 11: Disiplin Kuruluna yazılı başvuru üzerine, kurul başkanı kurul üyelerini en geç 15 gün içinde toplantıya çağırır. Şikayet edilen kişi disiplin kurulu üyesi ise bu kişi toplantıya katılamaz.

Disiplin Kurulu başvuru belgelerini inceler, bunları soruşturma açmaya yeterli görürse, bir sendika üyesini veya üyelerini soruşturmacı olarak yetkilendirip, soruşturma açar. Soruşturmacı üye veya üyeler hakkında soruşturma açılan kişinin ön ifadesini alarak, konu ile ilgili tanık ifadelerine başvurur, konuyu yerinde inceleyip her türlü belge ve bilgiye başvurur, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

Soruşturmacı üye veya üyeler soruşturma sonucunda bir rapor hazırlar ve kurula sunar. Kurul iddiayı haklı bulursa soruşturulan kişinin savunmasını alır.

Soruşturma açıldığı günden itibaren en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılıp, karar alınmak zorundadır. Aksi takdirde zaman aşımı uygulanır.


SAVUNMA HAKKI
MADDE 12: Şikayet edilene savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma için ön soruşturma aşamasında 15 gün, son soruşturma aşamasında en az 15 gün savunma için süre tanınır.

Disiplin Kurulunun yazılı istemlerine rağmen süresi içinde mazeretsiz olarak ifade ve savunma vermeyenler hakkında dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verilir.


KARARLARIN GEREKÇELENDİRİLMESİ
MADDE 13: Disiplin Kurulları kararları gerekçeli olmak zorundadır. Gerekçeli kararlar karar defterine yazılır ve ilgilisine yazılı olarak yönetim kurulları vasıtası ile bildirilir.

İTİRAZ HAKKI
MADDE 14: Ceza verilen üye ve yöneticiler, şube disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarına karşı merkez disiplin kurulunu, merkez disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarına karşı merkez genel kuruluna, merkez genel kurulunca üyelikten çıkarılma üye ve yöneticiler ise kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde görevli yargı organına itiraz edebilirler. Bu durumdaki üye ve yöneticilerin üyeliği askıda kalır, mahkeme kararı kesinleşince karara göre hareket edilir.

Şube disiplin kurulları tarafından verilen cezalar ilgiliye tebliğ edildikten sonra en geç 15 gün içinde merkez disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Merkez disiplin kurulu itiraz üzerine kendisine gelen itiraz dosyasını duruma göre ya soruşturma açarak, ya da dosya üzerinden en geç 2 ay içerisinde kesin olarak karar verir.

Merkez disiplin kurulunun doğrudan verdiği kararlara karşı kararın ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde genel kurula sunulmak üzere itiraz dilekçesi merkez disiplin kuruluna gönderilir. Merkez Disiplin Kurulu bu şekilde itiraz edilen dosyaları bir rapor eşliğinde hazırlayarak, genel kurula sunar. Genel kuruldan bir ay önce sunulacak itiraz dosyaları ya da üyelikten çıkarılacak dosya varsa bunu MYK’ ya bildirmek durumundadır.

ELEŞTİRİ HAKKI VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ
MADDE 15: ESM üye ve yöneticilerinin eleştiri hakları sendikal demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ayrıca demokratik mücadelede kullanılan yöntem ve usuller ile eleştiri hakkının kullanılması disiplinsizlik olarak nitelendirilemez.

DİSİPLİN CEZALARI
MADDE 16: Üye ve yöneticilere verilecek disiplin cezaları şunlardır:

Uyarma

Kınama

Üyeliğin askıya alınması

Üyelikten çıkarma

Aynı davranış nedeni ile üyelere verilecek disiplin cezaları, yöneticilere verilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.

UYARI CEZASINI GEREKTİREN DURUMLAR
MADDE 17: Uyarma cezası, üyelik ve yöneticilikle bağdaşmayan fiilleri işleyenlere verilir. Bu durumda ilgili yazılı olarak uyarılır.


KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DURUMLAR
MADDE 18: Kınama cezası, sendikanın amaç ve ilkelerine, genel kurul ve yetkili organ kararlarına kasten olmaksızın ihmalen hareket edenlere verilir. Bu durumda ilgiliye bu davranışlarından kaçınması gerektiği yazılı olarak bildirilir.

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI
MADDE 19: Sendikanın amaç ve ilkelerine, genel kurul ve yetkili organ kararlarına kasten aykırı hareket edenlere bir aydan altı aya kadar üyeliğin askıya alınması cezası verilir. (Karar GTK kararı ile uygulamaya girer.)

Üyeliği askıya alınanların sendikadaki görevleri sona erer.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA
MADDE 20: Sendikanın amaç ve ilkelerine açıkça aykırı ve sendikayı üyelerinin ve çalışanların nezlinde küçük düşürücü hareket eden üyeye üyelikten çıkarma istemi ile genel kurula sevk edilirler. Üyelikten çıkarılma cezası genel kurulun vereceği cezadır.

Üyelikten çıkarma istemi ile genel kurula sevk edilen üyenin, üyeliği genel kurula kadar askıya alınmış sayılır.

CEZALARIN TEKERRÜR ETMESİ
MADDE 21: Disiplin cezasına konu olan davranışdan kaynaklı daha önce ceza alınmış ise bir üst ceza verilir.

CEZA VERME YETKİSİ
MADDE 22: Şube disiplin kurulunun almış olduğu üyeliğin askıya alınması cezası ve daha üst cezalar itiraz olmaması durumunda da Merkez Disiplin Kurulunun onayına sunulur.

TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR
MADDE 23: Disiplin Kurulları aşağıdaki dosya, defter ve kayıtları tutarlar.

Karar Defteri (Noter onaylı)

Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin konduğu dosyalar

Gelen – Giden evrak kayıt defteri (Kendisi havale etmek koşuluyla yönetim kurulu ile birlikte aynı gelen - giden evrak kayıt defteri tutulabilir.)

TAMAMLAYICI KURALLAR
MADDE 24: Bu yönetmelikte düzenlenmemiş olan konularda, sendikanın tüzük, genel kurul kararları, yönetmelik ve benzeri belgeleri ile genel hukuk kuralları uygulanır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ
MADDE 25: Bu yönetmelik 07/04/2011 tarihli GTK kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun 07/04/2011 tarih ve 103 sayılı kararı ile 07/04/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME YETKİ
MADDE 26: Bu yönetmeliği ESM Merkez Disiplin Kurulu yürütür.